فصلنامه پرستاری دیابت- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تکمیل و ارسال فرم submit الزامی است.

 1. راهنمای تنظیم وپذیرش مقالات

2.فرم Submit

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری دیابت:
http://jdn.zbmu.ac.ir/find.php?item=1.48.17.fa
برگشت به اصل مطلب