فصلنامه پرستاری دیابت- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی پستی دفتر مجله: زابل– خیابان فردوسی شرقی، جنب میراث فرهنگی–فردوسی 11–دانشکده پرستاری و مامایی، دفتر مجله پرستاری دیابت

  صندوق پستی: 9861734174 تلفن:32242102-054

   نمابر:32223943-054

  وب سایت دانشگاه: www.zbmu.ac.ir

     ایمیل: diabetes.journal.zbmugmail.com

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری دیابت:
http://jdn.zbmu.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب