فصلنامه پرستاری دیابت- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا: 

 1. دکتر اسحق ایلدر آبادی: استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
 2. مهین بدخش: مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
 3. مهدیه پودینه مقدم: مربی، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
 4. دکتر کاوه تبریزیان: دانشیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
 5. دکتر محسن حیدری مکرر: استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
 6. دکتر مژگان رهنما: دانشیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
 7. دکتر زهرا سپهری: دانشیار داخلی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
 8. حسین شهدادی: استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
 9. دکتر ایرج شهرامیان: دانشیار اطفال، دانشگاه علوم پزشکی زابل
 10. دکتر عباس عباس زاده: استاد گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 11. دکتر عبدالغنی عبدالهی محمد: دانشیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
 12. دکتر محمدرضا فیروزکوهی: دانشیار گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
 13. دکتر مسعود لطفی زاده: استادیار آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 14. دکتر رضا مسعودی: استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 15. دکتر سیدرضا مظلوم: استادیار گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 16. نصرت الله مسینایی نژاد: مربی، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
 17. دکتر مهین نادری فر: استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
 18. دکتر مریم نخعی: استادیار، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 19. دکتر علی اکبر نصیری: دانشیار ، متخصص بیهوشی، فوق تخصص درد، دانشگاه علوم پزشکی زابل
 20. دکتر احمد نصیری فورگ: استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری دیابت:
http://jdn.zbmu.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب