فصلنامه پرستاری دیابت- درباره نشریه
درباره نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه علمی - پژوهشی پرستاری دیابت، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل

ISSN:۲۳۴۵-۵۰۲۰

e-ISSN:۲۴۲۳-۵۵۷۱

حوزه فعالیت نشریه : تحقیقات علوم پزشکی مرتبط با بیماری دیابت

صاحب امتیاز : دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل

مدیر مسئول : حسین شهدادی

سردبیر : دکتر محمدرضا فیروزکوهی

مدیر داخلی: نجمه عزیزی

ویراستار استنادی: الهام شهرکی مقدم

موسسه حامی علمی نشریه: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زابل

موسسه تامین کننده اعتبار مالی: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل

پس از دریافت مقاله و اظهار نظر سردبیر یا مدیر مسئول فصلنامه، مقالات جهت داوری ارسال می گردند و پس از طی مراحل داوری جهت تصمیم گیری نهایی در هیئت تحریریه مطرح خواهند شد. پاسخ هر مقاله حداکثر سه ماه پس از دریافت مقاله از طریق سایت به نویسنده اعلام می گردد. در خصوص مقالات بالینی که نتایج آن قابل استناد باشد و به زمینه کاری مجله مربوط باشد این مدت به یک ماه کاهش می یابد. مقالاتی که اصلاحات مورد نظر فصلنامه را ظرف یکماه از دریافت آن اعمال ننمایند به حالت انصراف داده شده تغییر می یابند.

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که کد ثبت کارآزمایی بالینی برای تمامی مقالات بالینی در هنگام ارسال مقاله الزامی است که باید در بخش روش پژوهش بعد از ذکر نوع پژوهش اعلام گردد. همچنین به موضوع اخلاق در پژوهش توجه شود و در صورتی که رعایت حقوق بیمار یا جاندار تحت آزمایش لازم باشد اخذ مجوز از مبادی زیربط الزامی است.

 این فصلنامه مطابق نامه شماره ۲۵۹/د/۷۰۰ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موفق به دریافت رتبه علمی پژوهشی گردیده است.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری دیابت:
http://jdn.zbmu.ac.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب