فصلنامه پرستاری دیابت- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی پستی دفتر مجله: زابل– خیابان فردوسی شرقی، جنب میراث فرهنگی–فردوسی ۱۱–دانشکده پرستاری و مامایی، دفتر مجله پرستاری دیابت

  صندوق پستی: ۹۸۶۱۷۳۴۱۷۴

  وب سایت دانشگاه: www.zbmu.ac.ir

     ایمیل: diabetes.journal.zbmugmail.com

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری دیابت:
http://jdn.zbmu.ac.ir/find-1.57.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب